Nieuwsbrief April '19


Maart was een maand met twee gezichten: een bijzonder winderige en natte eerste helft werd gevolgd door een rustige en bijna kurkdroge, zonnige tweede helft. Die grote tegenstellingen vertaalden zich uiteraard ook in de kwaliteit van de hut-sessies: in de tweede helft van de maand werden  beduidend meer goede tot hele goede dagen genoteerd. Bovendien keerden met de start van de lente ook al enkele soorten  terug uit hun overwinteringsgebieden waardoor ook de soortenrijkdom in die  periode plots wat ging toenemen. April lijkt voorlopig door te gaan waar maart eindigde: overwegend rustige en droge condities: ideaal  fotografie-weer en ook prima om de bospaden verder uit te drogen zodat de poelen bij de verschillende boshutten (H2, H7, H8 en H9)  steeds meer vogels aantrekken. Bovendien is april dé maand bij uitstek waarin heel wat extra soorten arriveren vanuit het zuiden. Elke week komen er nu heel wat extra soorten terug en die worden ook nog eens vergezeld van doortrekkers, dwz soorten die hier niet broeden maar wel tijdelijk halt houden op hun verdere trek naar het noorden. Dé plek om die voorjaarstrek te beleven is H6, maar ook bij de andere hutten vallen er in april en mei af en toe verrassingen uit de lucht!


   


Geplande en uitgevoerde werken


 

Door de zware storm was er heel wat schade door omgevallen bomen in de bospercelen bij H2, H7, H8 en H9. Geregeld versperden die ook de toegangswegen waardoor m'n kettingzagen overuren hebben gemaakt.  Het voordeel van zo'n storm is vaak extra lichtinval bij de fotohutten en veel dood hout dat dan weer ten goede komt van spechtensoorten.


Bij Hut 1 werd heel wat veranderd. In de hut zelf werd flink verbouwd met oa een nieuwe vloer,  ombouw van de voorzijde en ook al wat aanpassingen aan het foto-luik bij de kleine vijver. Voor het derde foto-luik  is de moeras-begroeiing erg dicht geworden, helemaal volgens planning want vanaf de zomer zal het aan die zijde erg interessant worden om kleine moeras- en struweelvogels als karekieten, bosrietzangers , grasmussen e.d. van dichtbij te fotograferen. De IJsvogelwand aan die zijde van de hut werd niet meer opnieuw ingericht aangezien er  al twee anderen werden aangelegd wat verder weg van de fotohut (om verstoring in de broedtijd helemaal uit te sluiten). De kleine fotohut die achteraan het perceel stond opgesteld, werd nu verwijderd. Die is niet langer nodig door de ontwikkeling van de vegetatie voor het derde luik. De plek waar de kleine hut stond, zal worden afgegraven zodat de moeraszone nog wat verder kan worden uitgebreid. Ten slotte werden aan de kleine poel heel wat aanplantingen gedaan om extra kleur te brengen en het geheel een nog natuurlijkere 'look' te geven.


Bij Hut 6 werd ter voorbereiding van de start van het foto-seizoen ook nog even  hard gewerkt: de plas/dras zone werd  nog een beetje vergroot, er werd een schelpen-strandje op een eiland in de poel aangelegd en  om de doortrekkende tapuiten, paapjes, leeuweriken, kwikstaarten e.d. aan te trekken werd een mooie rij zitplaatsen gecreëerd.


Bij de nieuwe Hut 7 ten slotte werd alles in gereedheid gebracht voor de test-sessies die in april zullen gaan plaatsvinden. Ik ben erg benieuwd  want naar verwachting zal de eerste test van februari nog overtroffen worden aangezien tal van mooie soorten nog moeten gaan aankomen. Om enkele doelsoorten als Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaarten aan te trekken werden hier alvast nog enkele nestkasten extra voorzien.

Resultaten Hut 1


In maart werd duidelijk dat het lokale IJsvogel-wijfje verhuisde naar  het nabijgelegen natuurgebied (De Maatjes) en daar aan nestbouw is begonnen. Dit gebeurde ook de voorbije jaren. Het wordt stilaan duidelijk dat de verschillende poelen bij H1 voor hen vooral van belang zijn voor de uitgevlogen jonge vogels en voor overwintering.  Dat betekent dat de kansen toenemen vanaf april/mei en dat de soort er vooral in de periode juni-begin maart volop aanwezig is, quasi jaarrond dus, maar met uitzondering van het eerste deel van de lente. Dit alles is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden zoals de duur van de winter en van het broedsucces van de andere nabije koppels.


Maart was een hele goede maand om Waterrallen te fotograferen: dagelijks poseerden verschillende vogels en niet zelden werd ook de baltsroep gehoord. Vanaf april begint ook voor hen de broedtijd en zal het mogelijk lastiger worden ze te zien te krijgen. Er werd minstens één vogel waargenomen met nestmateriaal in de bek en die verdween in de nabije slootkant/rietkraag. Het lijkt er dus sterk op dat ze opnieuw op m’n terrein gaan broeden. Een andere doelsoort voor de lente – Blauwborst – was minder frequent aanwezig, maar de soort kan nog aankomen tot een heel eind in april, nog even afwachten dus of er een broedpaar zal neerstrijken. Oa door het slechte weer in de eerste helft van de maand was het bepaald niet eenvoudig om Groene Specht en Kleine Bonte Specht te zien te krijgen. De aanzet tot nestholte van de Kleine Bonte kwam, samen met ca de helft van die boom, naar beneden tijdens de zwarte storm! Uiteraard beginnen ze gewoon aan een nieuwe holte, daarvoor is nog voldoende tijd. Quasi dagelijks aanwezige soorten in maart waren verder: Blauwe Reiger, Wilde Eend, Waterhoen, Groenling, Holenduif, Rietgors, Gaai, Vink, Keep + een aantal heel algemene soorten als mezen, Merels, Roodborst, Winterkoning (onder het dak van de fotohut nestelend), Heggenmus enz…. Naar het einde van de maand toe werden ook steeds vaker Tjiftjaf, Zwartkop en Witte Kwikstaart waargenomen. Ook een Bruine Rat en een Geelwangschildpad (herkomst onbekend, maar uiteraard ergens losgelaten) lieten zich vaak zien en fotograferen. Sporadisch werden ook waarnemingen gedaan van Grote Gele Kwikstaart, Boomkruiper, Sperwer, Zanglijster en Grote Lijster.


Net zoals bij de andere fotohutten zal april in het teken staan van de aankomst van trekvogels uit het zuiden. Vooral in de eerste helft van april is er dan een kleine kans op Beflijster zoals je kan zien in de resultaten hieronder. Verder worden nog heel andere soorten verwacht in de loop van de maand: Grasmus, Braamsluiper, Rietzanger, Kleine Karekiet, Blauwborst, Zwarte Roodstaart, Putter,  Roodborsttapuit, Tuinfluiter, mogelijk de eerste Spotvogels, Zomertortel, Wielewaal, Koekoek, ….zijn allemaal mogelijk tijdens de trek en zelfs als lokale broedvogel.


April is bovenal ook dé maand van de frisgroene lente-kleurtjes. Riet, Egelskop, Gele Lis en de fraaie, gele bloemen van de Dotters zullen de achtergronden blijven verfraaien.

 


Beschikbaarheid: Tot eind juni is de hut  volzet.  Wie in de zomervakantie wil reserveren, wacht best ook niet meer te lang (voorlopig nog 14 vrije dagen in juli/augustus). Vanaf september (traditioneel een soortenrijke maand) is er wat meer keuze.


Comfort:  hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas.

Resultaten Hut 2


Ook bij Hut 2 was er een duidelijke twee-deling in maart: mindere dagen in de eerste helft en heel wat soortenrijker in de tweede helft. Ook op deze locatie wordt april een maand met veel aankomst van nieuwe gasten. De hut is gelegen in een loofbosrijk perceel met erg veel oude bomen. In maart werden hier al mooie beelden gemaakt van kenmerkende soorten als Vuurgoudhaan, Appelvink en Middelste Bonte Specht terwijl ook de Eekhoorns bijna dagelijks een mooie show verzorgden. Groene Spechten waren veelvuldig roepend aanwezig, maar bleven tot frustratie van de fotografen vaak nét uit beeld. Nieuwe soorten die in april verwacht worden zijn mogelijk Goudvink, Braamsluiper, Tuinfluiter, toenemende Sperwer- en Havik--activiteit, Bonte Vliegenvanger, Zanglijster en mogelijk naar het eind van de maand toe ook al Spotvogel, Bosrietzanger en Grauwe Vliegenvanger. Belangrijk om te melden is ook nog dat er weer een bewoond Vossen-hol op het terrein werd gevonden! Ik ga m’n best doen om de jonge Vosjes, net als in 2018, voor de setting van de hut aan te trekken. Beste tijd daarvoor zal zich situeren tussen eind april en eind juni. Andere zoogdieren die zich in maart af en toe lieten fotograferen zijn Haas, Ree, Konijn, Rossen Woelmuis en Bruine Rat.


Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Volzet in april/mei met iets meer keuze vanaf juni en weer volop vanaf de zomermaanden.


Comfort:  hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming indien nodig. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen.

Resultaten Hut 6


De laatste week van maart ging Hut 6 weer open na de jaarlijkse winterrust. De hooggespannen verwachtingen worden sindsdien (periode 25/03-04/04) weer vlot ingelost met oa fraaie waarnemingen (én foto’s) van Kleine Plevier, Witgat, Kemphaan, Wulp (waaronder een groep van minimaal 150 stuks!), Kievit, Scholekster, Steenuil, Roodborsttapuit, Kneu, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Blauwborst, Graspieper, Waterpieper, Zwartkopmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Putter e.v.a. April wordt wellicht nog beter en naar stilaan jaarlijkse gewoonte zal de voorjaarstrek ook wel weer enkele bijzondere soorten gaan opleveren.


Na de nieuwe inrichtingswerken kon bovendien gestart worden met een heel hoog waterpeil dat vanaf nu wekelijks een beetje zal gaan zakken. Tijdens het zakken van de waterstand komen dan telkens nieuwe slikplaten vrij die allemaal erg geschikt zullen zijn voor doortrekkende steltlopersoorten. Op die delen die al wat langer zijn drooggevallen verwacht ik in april tevens soorten als Tapuit, Paapje, Beflijster, Boompieper, mogelijk Duinpieper, enz… Ook de zwaluwtrek (Boeren- Huis- én Oeverzwaluw) wordt jaarlijks mooi waargenomen op deze locatie. De visrijke poel lokt dagelijks een aantal Blauwe Reigers en die kunnen in april mogelijk het gezelschap krijgen van Lepelaar, Grote Zilverreiger en wie weet zelfs Puperperreiger, Ooievaar of Zwarte Ooievaar.


Beschikbaarheid: volzet in april/mei en bijna volledig volzet in juni. Iets meer keuze vanaf  juli.


Comfort:  hoogte 1,70m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking op aanvraag.

Resultaten Hut 8


 

Hut 8 was overwegend goed in maart. Toch zorgde de natte start van de maand voor een afname van het aantal drinkende vogels en ook tijdens de nochtans warme en droge periode op het einde van de maand werden enkele mindere dagen genoteerd. Die werden wellicht veroorzaakt doordat de trekvogels nog niet arriveerden en tegelijk de wintergasten reeds vertrokken waren naar het noorden. Ongetwijfeld zullen april en de erop volgende maanden soortenrijker uitpakken en indien de huidige voorspellingen uitkomen, lijkt alvast april ook weer een droge maand te gaan worden. Gemiddeld genomen is april zelfs de droogste maand van het jaar. Sperwers en vooral het lokale Buizerd-koppel werden frequent gefotografeerd terwijl de Haviken het in maart wat lieten afweten. Goudvinken werden voorlopig nog vaker waargenomen dan Appelvinken, maar dat zal vanaf april ook wel veranderen aangezien Appelvink een veel frequentere broedvogel is in deze bossen. De eerste Tjiftjaf, Fitis en Zwartkop werd ondertussen reeds gemeld bij de hut, maar de komende weken arriveren nog enkele echte smaakmakers als Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, toenemende activiteit van Zwarte Specht, Boompieper, mogelijk ook Fluiter, Kruisbek en Grauwe Vliegenvanger enz... Kuifmees is nog steeds dagelijks aanwezig. Bovendien is er ook altijd kans op bezoekjes van Eekhoorn (frequent), Ree en Vos (eerder zeldzaam overdag).


Kortom, Hut 8 is, samen met de nieuwe Hut 7, nog steeds dé locatie om de wat moeilijkere bossoorten voor de lens te krijgen!


Beschikbaarheid: volzet in april/mei, maar iets meer keuze vanaf juni en vooral juli. De komende maanden worden steeds beter voor roofvogels en het is eveneens erg druk met tal van kleine soorten! In april en mei komen nog heel wat zomergasten aan en kunnen  de dagelijkse soortenlijstjes steeds langer worden.


Comfort:  hoogte 1,70m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking op aanvraag.

Resultaten Hut 9 (enkel workshops)


Bij Hut 9 kan ik als bijzonderheid de blijde geboorte van 4 jonge Bosuiltjes vermelden! Ik ben sinds enkele dagen de setting aan het uittesten om ze ook te kunnen fotograferen. Ik heb hier bewust wat langer mee gewacht dan voorzien omdat ik absoluut wil vermijden dat ze verstoord worden in hun natuurlijk gedrag. Nu de jongen er zijn en ze volop moeten gevoerd worden, is er veel meer mogelijk.


Tijdens de workshops fotografie + nabewerking werden in maart (bijna) dagelijks soorten als Keep, Vink, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorns (tot 5 tegelijk), Kuifmees, Zwarte Mees, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Zanglijster, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Staartmees, Grote Bonte Specht enz… waargenomen. Een jonge Reebok werd ook al enkele keren genoteerd, net als heel wat Bosmuizen en Rosse Woelmuizen (enorme muizen-piek in het bos momenteel!). De moerasbegroeiing in de vijverfilter groeit nu erg snel en zorgt daarbij voor alsmaar fraaiere achtergronden. In het water zelf wemelt het van de kikkervisjes en zelfs Heikikker werd waargenomen tijdens de ei-afzetting. Het is nu wachten op de eerste libellen en waterjuffers. De nog nieuw te verwachten vogelsoorten in april/mei zijn op deze locatie gelijkaardig aan die van Hut 8: Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Boompieper, mogelijk ook Fluiter, Kruisbek en Grauwe Vliegenvanger enz... Tjiftjaf, Zwartkop en de eerste Fitis werden al genoteerd ondertussen.


Beschikbaarheid: volzet tot eind mei, maar meer keuze in juni. Voor wie te laat was om zich in te schrijven voor de voorbije cursus vogelfotografie kan een workshop in H9 een mooi alternatief zijn: ik probeer er de lessen van de cursus te bundelen in één en je wordt daarbij persoonlijk begeleid.


Comfort:  hoogte 2,20m, 3 hoge stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, veel opberg- en beenruimte, electriciteit, verwarming indien nodig.

 

Lens huren?


In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.Volgen op social media?


Op m'n Facebook-pagina kan je de soortenrijkdom voor de verschillende fotohutten op de voet volgen. Ik plaats er vooral beelden van bezoekers. Wie m'n eigen vogelfotografie wil volgen (inclusief reizen), kan daarvoor terecht op Instagram.