Nieuwsbrief Oktober '17

Hut 1 (Multisoortenhut). De IJsvogels bij de hut vertonen vaak een prachtige show en dat vertaalt zich steeds meer in geslaagde vliegbeelden zoals je hieronder kan zien. Er hangen er nog steeds meerdere rond en ik krijg erg enthousiaste meldingen van bezoekers die genieten van het spektakel! Op mooie nazomerse dagen werden ook mooie soortenlijsten genoteerd met dikwijls een hoofdrol voor de jonge Sperwers die bijna dagelijks één of meerdere jonge vogels op de voederplaats aan het bosluik proberen te verschalken. In de laatste week van september vielen die Sperwers ook enkele malen de IJsvogels aan. Hopelijk loopt dat goed af! In het struweel en bij de kleine poel zijn de blikvangers ook niet verkeerd met oa kans op Zwartkop, Bladkoning, Sijs, Keep, Groene en Grote Bonte Specht en wellicht vanaf oktober ook weer steeds vaker soorten als Zanglijster, Koperwiek en Kramsvogel, vinkachtigen zoals Sijs en Kleine Barmsijs enz....Aan het vijverluik werd vanaf de tweede helft van september erg frequent Grote Gele Kwikstaart gefotografeerd, alsook al 1x Waterral.

De afspraken met de eigenaar zijn gemaakt: Hut 2 (boshut, gemengd loofhout) wordt verdubbeld in formaat! Dat betekent dat je uiteindelijk ook in deze hut zal kunnen rechtstaan én dat er zoals bij mijn andere hutten, meerdere fotoluiken zullen geplaatst worden. De hut zal plaats gaan bieden aan maximaal 3 fotografen. De werken heb ik vervroegd ingepland in de eerste helft van oktober. Daarna kan je voor deze hut meteen in de drukste periode van het jaar gaan fotograferen en verwacht ik er soorten als: Vuurgoudhaan en Goudhaan, volop Eekhoorns, Groene, Grote Bonte en Middelste Bonte Specht, Zwartkop en ook hier lijsterachtigen als Zanglijster, Koperwiek en Kramsvogel en wellicht ook de eerste Sijsjes en Kepen.

In september toonde deze hut ook weer even dat ze in staat is om zeldzaamheden als Bladkoning aan te trekken: zoals steeds is de locatie daarvoor een belangrijke troef!

 

Hut 6 (Trekvogels, moerasvogels, steltlopers e.v.a.) Ik herhaal nog even de opzet van deze hut die vanaf het ontstaan ervan ongewijzigd is gebleven: de hut focust in eerste instantie op trekvogels en daardoor maak je voor deze hut dagelijks kans op soortenlijstjes die je bij andere fotohutten niet of slechts ten dele zal kunnen waarnemen. Vogeltrek is echter een ingewikkeld iets. Om te beginnen is de trek niet elke dag even intensief. Die is namelijk afhankelijk van weersomstandigheden zoals neerslag en wind. Niet alleen de weersomstandigheden in ons land, maar vooral ook ten noorden van ons (tijdens de najaarstrek) of ten zuiden van ons (tijdens de voorjaarstrek) zijn heel erg belangrijk.

Als de omstandigheden goed zijn, kan je op deze plek heerlijke dagen beleven, maar het kan dus net zo goed een keer tegenvallen wanneer er om een of andere reden die dag weinig trek is.

 

Ook in september was de najaarstrek tijdens goed-weer periodes erg goed bij deze hut. Enkele straffe soorten uit een lange lijst van waarnemingen: Ortolaan (!), Roodborsttapuit, Paapje, Groene Specht, Grote Gele Kwikstaart, Groenpootruiter, Blauwborst, Rietgors, Waterral, Cetti's Zanger, Roek enz... In de loop van oktober verwacht ik o.a. meer Waterral, Rietgors, Keep, Kramsvogel, Koperwiek enz... Steltlopers als Witgat, Watersnip en wie weet zelfs Bokje blijven mogelijk. Blauwe reigers krijgen in de loop van de maand wellicht af en toe het gezelschap van Grote Zilverreigers. Vanaf november sluit de hut tijdelijk de deuren om weer open te gaan vanaf de voorjaarstrek in maart.

Hut 8 (Kempisch bos). Dagen zonder roofvogels komen voor, maar zijn nog steeds een grote uitzondering. Havik, toch nog altijd dé doelsoort voor velen, is erg frequent aanwezig en kan nu, door de aanleg van een nieuwe setting, erg fraai gefotografeerd worden. Ook de jonge Haviken komen soms even drinken. Verder zijn Sperwers te verwachten op droge dagen en Buizerds bijna dagelijks. Voor Zwarte Specht was september iets minder goed dan augustus, maar tegen het einde van de maand doken ze toch weer enkele malen op. Bovendien werd een ronduit spectaculaire waarneming verricht van een Havik-aanval op een koppel Zwarte Spechten, adrenaline in de hut verzekerd! Interessante ontwikkelingen ook bij een erg gewilde soort als Kruisbek. Deze zijn duidelijk in beweging en vanaf de tweede helft van september werden geregeld enkelingen en kleine groepjes drinkend voor de hut waargenomen. dat belooft nog wat voor oktober! Bizar voor deze locatie was de waarneming van een Grote Gele Kwikstaart. Verder is er nog steeds volop beweging van meer klassieke bosvogelsoorten als Kuifmees, Zwarte Mees, Zanglijster, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Grote Bonte Specht, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Groenling, e.v.a. Appel- en Goudvink zijn nu eerder voor Hut 2 te verwachten, maar het is wel weer uitkijken naar de aankomst van de eerste Sijsjes en Kepen.

Hut 9 (Workshops fotografie + nabewerking).

 

Na de vakantie gingen de workshops terug van start en werden meteen goeie soorten als Sperwer, Vuurgoudhaan, Groene Specht, Zwarte Specht en Blauwe Reiger gefotografeerd. Vandaag (02/10) dook ook de eerste Koperwiek weer op.

 

De doelsoorten voor oktober/november en de wintermaanden zijn dezelfde als vorig jaar toen ik met deze workshops van start ging: IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Groenling, Appelvink, Eekhoorn, Middelste Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Keep, Sijs, Goudvink, Boomkruiper, Boomklever, Ree, Rosse Woelmuis, Koperwiek, Kramsvogel, Zanglijster, Gaai, Tjiftjaf, Sperwer enz...

 

Beschikbaarheid: De workshops zijn gestart, maar de plaatsen zijn beperkt. Vanaf november is er iets meer keuze.

Hut 10 (Bloemenrijke akker + herfstkleuren in braam-struweel)

 

September was -op dagen met goede vogeltrek en wat zonneschijn- erg vaak heel goed op deze locatie. De Reëen lieten het wat afweten, maar soorten als Cetti's Zanger (!), Braamsluiper (!), Fitis, Tjiftjaf, Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Rietzanger, Kleine Karekiet, Sperwer, Roodborsttapuit enz... zijn niet van de minste! Bovendien is de setting nu prachtig aan het verkleuren en dat levert erg mooie, onderscheidende beelden op. Dit wordt meer en meer een locatie voor de creatieve fotograaf. Ik herhaal hieronder nog even de opzet van deze nieuwe hut:

 

1. Locatie - Soorten

 

De hut bevindt zich op een erg groot, privaat terrein en is dus volledig afgeschermd van mogelijke verstoring. Het bijzondere aan deze plek is dat het een landbouwgebied is waar het lijkt alsof de klok enkele decennia werd teruggedraaid. Geen intensieve graslanden die al te vaak worden gemaaid, geen insecticiden of herbiciden, ruimte voor ruigtes en braamstruwelen en bovenal een bloemenrijk onkruid- en graanakkertje dat niet wordt geoogst. Uiteraard is ook jacht er niet toegestaan! Dit alles zorgt ervoor dat er heel wat soorten voorkomen die het elders in het agrarische gebied erg moeilijk hebben. Denk aan soorten als Patrijs, Koekoek, Grasmus, Kneu, Putter, Spotvogel, Roodborsttapuit, Gele Kwikstaart, Torenvalk, Zomertortel enz....Ook zoogdieren als Ree, Haas en Konijn vinden er veel voedsel én ze zijn er veilig. In de trektijd wordt het er nog drukker met soorten en maak je ook kans op Draaihals, Braamsluiper, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietgors, Geelgors, Blauwborst, Paapje, Tapuit, Beflijster e.v.a. in het struweel.

 

2. De nieuwe fotohut

 

De hut is gebouwd voor 2 personen en is deels ingegraven. Er is een ruime zitbank voorzien van een comfortabel zitkussen. Je fotografeert er door spiegelend glas en die glasplaat is 180x40cm groot waardoor je een erg goed uitzicht hebt op de setting. In de hut staan grondstatieven en rijstzakken ter beschikking.

 

3. De setting

 

Bij deze hut werd er bewust voor gekozen een relatief klein poeltje aan te leggen dat zich bovendien erg dichtbij bevindt. De focus ligt hier niet zozeer op drinkende en badende vogels, hoewel het uiteraard wel mogelijk is en het op droge dagen een drukte van belang kan zijn in die poel! Het is er echter vooral de bedoeling de aanwezige soorten in hun natuurlijke omgeving vast te leggen. Daarom strekt zich voor de hut een bloemenrijke akker uit zodat je steeds hele rustige, egale achtergronden hebt, rijk aan kleurschakeringen. Aan de linkerzijde werd de hut ingebouwd in het struweel. De bloeiende bramen en de struiken begroeid met kleurrijke korstmossen zorgen voor hele fraaie, natuurlijke beelden.

 

4. Materiaal/Objectieven

 

Het poeltje bevindt zich erg dichtbij, op ca. 3m. De akker is ongeveer 100m lang en 20m breed. In deze hut gebruik je dus best een combinatie van een 300mm en een 500mm of een zoomlens met gelijkaardig bereik. Indien je enkel met een vaste 500mm komt, zullen badende vogels soms te dichtbij zitten. Zoals al beschreven mikt deze hut op allerlei (relatief kleine) vogelsoorten, maar in belangrijke mate ook op Reëen waardoor een zoomlens echt aan te raden is.

 

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de trektijd en de IJsvogel-periode een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om, vooral voor H1, H6 en H8, nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.