Nieuwsbrief Juni '17

In vergelijking met 2016 hebben we voorlopig een erg droog voorjaar achter de rug. De voorbije weken werden de fotohutten in Kalmthout netjes gemeden door de lokale onweersbuien. Dat levert prima condities op in de boshutten (H2, H8, H9) waar nu veel dorstige vogels op bezoek komen, maar zorgt er tegelijk ook voor dat de waterstand bij Hut 6 nu reeds het zomerpeil van 2016 heeft bereikt. Bij Hut 1 is het ook droog, maar daar kan ik het waterpeil stabiel houden door de ingebouwde pomp-installatie. Naar goede gewoonte ga ik in deze update in op de soortenrijkdom voor de verschillende hutten en blik ik alvast vooruit op wat komen gaat in de zomermaanden (juni-augustus).

Bij de Multisoortenhut (H1+H7) lijkt het lange wachten op de IJsvogels nu stilaan voorbij. In de laatste week van mei werd voor het eerst een jong waargenomen, fraai poserend in de Wilgen aan het vijverluik. Afgaand op de resultaten van 2016 zal het aantal bezoekjes nu verder toenemen. Lokale broedvogels van dit mini-natuurgebiedje zijn nu oa. Groene Specht, Spotvogel, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Kleine Karekiet, Rietgors, Tjiftjaf, Waterhoen, Wilde Eend, enz…. In de loop van juni zullen er steeds meer jonge vogels voor de hut verschijnen. In juli neemt de soortenrijkdom dan snel verder toe aangezien dan reeds de nachtelijke trek van allerlei zangvogelsoorten van start gaat. Door de nog steeds erg snelle uitbreiding van de rietkraag kunnen die soorten ook erg dichtbij de fotohut verwacht worden. De eerste jaren diende je nog plaats te nemen in de bijhorende H7 om soorten als Blauwborst, Rietzanger, Grasmus e.d. te zien, maar dat zal dit jaar wellicht niet altijd nodig zijn. Door de recente grondige verbouwing van de hut krijg je ook vanuit H1 steeds meer kansen om de kleinere, lastig te fotograferen soorten voor de lens te krijgen.

Het warme en zonnige voorjaar heeft er ook bij deze hut voor gezorgd dat ik bijkomende maatregelen heb moeten nemen. Om voldoende zuurstof in de grote vijver te voorzien, wordt deze nu het grootste deel van de dag belucht en zorg ik ook voor permanent stromend water. Bovendien werd een deel van het Hoornblad in het water geoogst en werden een 1000-tal kleine visjes uitgezet. Dit alles in functie van de IJsvogels die er weer zitten aan te komen. Mogelijk zullen in de soortenrijke trektijd enkele tijdelijke foto-tentjes worden voorzien voor zij die graag hun kans willen wagen om de rietsoorten optimaal te fotograferen.

 

Bij Hut 2, die enkel nog op vrijdagen en in het weekend kan gebruikt worden, zorgt de droogte ook voor meer beweging. De jonge Grote bonte spechten worden er mooi voor de hut gevoerd door de ouders en ze komen nu ook erg vaak even baden. Bijzondere soorten van de voorbije maand zijn oa Appelvink, Tuinfluiter, Zwartkop, Groene Specht en Kuifmees. Ook de Eekhoorns komen geregeld een slokje drinken. Verder is het dagelijks een drukte van belang van een aantal algemenere, vaste broedvogels. De vorige jaren verscheen in de loop van juni de Middelste Bonte Specht ten tonele. Die mooie soort wordt er dan tot eind juli frequent gefotografeerd.

Na de verbouwing van een aantal andere fotohutten, dient nu enkel H2 nog aangepakt te worden. Dat zal ook nu weer erg grondig gebeuren: de hut zal net zoals H1 verhoogd worden tot 1.85m, ze krijgt een nieuwe, grotere en diepere poel én een extra fotoluik dat zal uitkijken op het grote bramenstruweel en enkele dikke Eiken. Het comfort zal dus nog toenemen terwijl ook de foto-kansen door het extra raam en de grotere poel zullen verhoogd worden.

In de zoektocht naar een locatie voor een extra boshut

Hut 3 – ben ik een aantal plekken aan het uittesten. Door de aanleg van tijdelijke poeltjes in deze droge periode kon ik al vrij snel 2 toplocaties weerhouden. Eén van beide probeer ik zeker aan te werven zodat daar werk kan gemaakt worden van een hele mooie nieuwe fotohut. Wordt vervolgd!

 

Vanaf de tweede helft van mei kon er genoten worden van een erg actieve Steenuil voor Hut 4. Dat leverde prachtige beelden op en doordat ik de setting heb veranderd, zaten daar bijzonder veel geslaagde vliegbeelden tussen. Eind mei sloeg het noodlot echter toe toen één van de jongen midden tijdens een fotosessie werd gegrepen door een lokale Buizerd! Opvolging in de komende nachten leerde dat de vogels aanwezig bleven en de resterende jongen geregeld van voer voorzagen. Ondertussen kan er weer volop gefotografeerd worden en tonen ook die jongen zich steeds vaker voor de lens!

De voorjaarstrek bij Hut 6 is nu voorbij. Met toppers als Temminck’s Strandloper, Rosse Grutto, Regenwulp, Bosuiters, Beflijster, Bergeend, Noordse Gele Kwikstaart, Tapuit, Paapje en Koekoek was het weer een erg boeiend voorjaar en werd weer eens aangetoond dat deze hut erg veel in z’n mars heeft. Ze valt bovendien met geen enkele andere hut te vergelijken. Nu de trek tijdelijk voorbij is, komt de focus weer te liggen op de lokale broedvogels en zomervogels waaronder ook fraaie soorten als Putter, Kneu, Kievit, Scholekster, Patrijs, Zwartkopmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw enz… Door de droogte is het water van de poel flink gezakt, maar droogvallen is gelukkig onmogelijk. Bovendien zorgt die droogte ervoor dat alles wat dichterbij de hut komt te zitten en dat de altijd aanwezige reigers makkelijker kunnen vissen. Net op de dag dat voor het eerst weer een jonge IJsvogel opdook bij Hut 1, was het overigens ook raak bij deze hut. Een duidelijk teken dat de jonge IJsvogels stilaan ‘on the move’ zijn! Overigens duurt het niet lang voor ook bij H6 de trek opnieuw op gang komt. In de loop van juli werden vorig jaar hele mooie beelden gemaakt van Rietzanger, Blauwborst, Kleine Karekiet, Grasmus, Regenwulp, Watersnip, Groenpootruiter enz… Dit jaar wordt het voor die soorten ongetwijfeld nog beter doordat het rietkraagje nog verder is ontwikkeld en is uitgebreid in de richting van de fotohut.

Hut 9 is potentieel vergelijkbaar met Hut 8 wat bijzondere bossoorten betreft, maar het moet er toch net wat langer droog zijn om gelijkaardige lijstjes te produceren. In deze hut heb ik echter heel wat extra mogelijkheden om dorstige vogels aan te lokken in de zomermaanden. Er draait nu permanent een pompje dat zorgt voor stromend water en dat werkt op droge dagen als een magneet op heel wat verschillende soorten. In deze periode van het jaar vormen zich stilaan gemengde groepjes jonge vogels. Bij Hut 9 kan ik ervoor zorgen dat deze frequent een kijkje komen nemen en dat leverde nu reeds mooie waarnemingen en beelden op van soorten als Goudhaan, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Vuurgoudhaan, Kuifmees, Matkop (erg zeldzaam geworden!), Zwarte Mees, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart enz… Hut 9 blijkt ook een paradijsje voor Eekhoorns te zijn met dagelijks meerdere exemplaren die zich soms urenlang laten bewonderen. Dé topper van de voorbije week was ongetwijfeld de Kleine Bonte Specht die hier kwam baden. Jammer genoeg gebeurde dat op het moment dat ik in de hut aan het opruimen was na een workshop….! Ook Zwarte Specht liet zich weer een aantal keren zien en de eerste jonge Groene Spechten zijn eveneens aanwezig in de omgeving. Vorig jaar begon de IJsvogel-periode op deze locatie rond 15/07 en hield aan tot 15/03. Ik ben benieuwd wanneer ook hier de eerste jonge vogels gaan opduiken. Je kan de resultaten van deze hut steeds op deze website volgen!

Van al mijn fotohutten is Hut 8 op de allerdroogste locatie gelegen: midden in het bos op voormalige stuifduinen, ver weg van beekjes en vennen. In de loop van mei verdwenen (deels met mijn hulp) de allerlaatste plassen op het bospad en vervolgens was het wachten op dorstige zangvogelsoorten. Aanvankelijk viel het nog wat tegen met de soortenrijkdom, maar vooral in de laatste dagen van mei begon het goed te lopen met af en toe bezoek van soorten als Fitis, Grauwe Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Specht, Boompieper, Appelvink, Goudvink, Zanglijster, Tjiftjaf, Boomkruiper enz…. Tekenend voor de droogte is dat ook Buizerd en Sperwer weer af en toe een slokje komen nemen. De naast de hut broedende Bonte Vliegenvangers laten zich ook erg fraai fotograferen en in juni verwacht ik weer volop Havik.

 

In het droge eerste jaar van deze hut – 2015 – werden de soortenrijkste dagen gemeld in juni, juli en augustus. Laten we hopen dat we de komende maanden geen al te natte episodes krijgen en dan wordt het een hele fraaie tijd bij deze hut!

Nieuw - Hut 10!

 

Fotografen die al eerder bij me te gast waren en de email-updates aankrijgen, konden enkele maanden geleden voor het eerst over de plannen voor deze nieuwe hut lezen. Ondertussen is er alweer heel wat veranderd: het terrein is ingericht, de hut werd gebouwd en de allereerste testsessies zijn voorbij. Tijd dus voor een eerste indruk en die is behoorlijk positief. Laat ik starten met een beschrijving van de locatie, de fotohut en de setting.

 

1. Locatie - Soorten

 

Deze nieuwe hut bevindt zich op een erg groot, privaat terrein en is dus volledig afgeschermd van mogelijke verstoring. Het bijzondere aan deze plek is dat het een landbouwgebied is waar het lijkt alsof de klok enkele decennia werd teruggedraaid. Geen intensieve graslanden die al te vaak worden gemaaid, geen insecticiden of herbiciden, ruimte voor ruigtes en braamstruwelen en bovenal een bloemenrijk onkruid- en graanakkertje dat niet wordt geoogst. Uiteraard is ook jacht er niet toegestaan! Dit alles zorgt ervoor dat er heel wat soorten voorkomen die het elders in het agrarische gebied erg moeilijk hebben. Denk aan soorten als Patrijs, Koekoek, Grasmus, Kneu, Putter, Spotvogel, Roodborsttapuit, Gele Kwikstaart, Torenvalk, Zomertortel enz....Ook zoogdieren als Ree, Haas en Konijn vinden er veel voedsel én ze zijn er veilig. In de trektijd wordt het er nog drukker met soorten en maak je ook kans op Draaihals in het struweel, Braamsluiper, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietgors, Geelgors, Blauwborst, Paapje, Tapuit, Beflijster e.v.a.

 

2. De nieuwe fotohut

 

De hut is gebouwd voor 2 personen en is deels ingegraven. Er is een ruime zitbank voorzien van een comfortabel zitkussen. Je fotografeert er door spiegelend glas en die glasplaat is 180x40cm groot waardoor je een erg goed uitzicht hebt op de setting. In de hut staan grondstatieven en rijstzakken ter beschikking.

 

3. De setting

 

Bij deze hut werd er bewust voor gekozen een relatief klein poeltje aan te leggen dat zich bovendien erg dichtbij bevindt. De focus ligt hier niet zozeer op drinkende en badende vogels, hoewel het uiteraard wel mogelijk is en het op droge dagen een drukte van belang kan zijn in die poel! Het is er echter vooral de bedoeling de aanwezige soorten in hun natuurlijke omgeving vast te leggen. Daarom strekt zich voor de hut een bloemenrijke akker uit zodat je steeds hele rustige, egale achtergronden hebt, rijk aan kleurschakeringen. Aan de linkerzijde werd de hut ingebouwd in het struweel. De bloeiende bramen en de struiken begroeid met kleurrijke korstmossen zorgen voor hele fraaie, natuurlijke beelden.

 

4. Materiaal/Objectieven

 

Het poeltje bevindt zich erg dichtbij, op ca. 3m. De akker is ongeveer 50m lang en 20m breed. In deze hut gebruik je dus best een combinatie van een 300mm en een 500mm of een zoomlens met gelijkaardig bereik. Indien je enkel met een vaste 500mm komt, zullen badende vogels soms te dichtbij zitten. Zoals al beschreven mikt deze hut op allerlei (relatief kleine) vogelsoorten, maar in belangrijke mate ook op Reëen waardoor een zoomlens echt aan te raden is.

 

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de trektijd en de IJsvogel-periode een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om, vooral voor H1, H6 en H8, nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.