Mei'22

Hoewel april een natte start kende, keerden de weersomstandigheden al snel weer ten goede en werd ook april gemiddeld een hele zonnige en uiteindelijk ook droge maand. Die droogte is natuurlijk erg welkom in deze periode, want het aantal soorten bij de verschillende fotohutten lag meteen gemiddeld heel wat hoger dan in de natte april-maand van vorig jaar. Die soortenrijkdom vertaalde zich opnieuw -net zoals in maart- in enorm veel inzendingen voor de wedstrijd! Het is uiteraard onmogelijk ze allemaal te tonen, maar ik tracht er toch heel wat te verwerken in onderstaand overzicht per fotohut. Wie zijn/haar beelden hieronder niet terugvindt, kan dat mogelijk wel nog op de Facebook-pagina.


SilvesterLodge opent deze maand!


En jawel, het is zover! Na bijna 2 jaar hard werken, plannen, inrichten enz....kan de allereerste ecolodge voor vogel- en natuurfotografen nu eindelijk echt openen :-)! 

Hieronder zie je alvast enkele recente beelden, alsook enkele resultaten van de testsessies op de foto-locatie die in het terrein zelf werd verwerkt. Alle info op: www.silvesterlodge.be 

Hut 1


De broedtijd bij de IJsvogels is gestart, het is nu wachten op de eerste uitgevlogen jongen. De voorbije jaren verschen die steeds in de tweede helft van juni....Het nest van Groene Specht op nauwelijks 10m van de fotohut leverde in april verrassend weinig fotografische kansen op. De broedtijd bij deze soort is erg onopvallend. Er wordt heel snel even van plek gewisseld tijdens het broeden en verder proberen de twee volwassen spechten zo onopvallend mogelijk te zijn....niet makkelijk dus voor de fotografen! Dat je best ook achteraan het perceel een oogje in het zeil houdt, bewijst de mooie foto van de nog jonge Reebok die hier werd waargenomen, alsook de foeragerende Ooievaar. Opvallend was de aanwezigheid van een koppel Krakeenden in april....mogelijk krijgen we een nieuwe broedvogelsoort voor het gebied! 


De vele vissen trokken geregeld Blauwe Reiger en Aalscholver aan. Groenlingen en Putters zongen al volop en ook de eerste lente-gasten als Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis werden nog vaak zingend waargenomen. In april volgden Koekoek, Tuinfluiter, Grasmus en Witte Kwikstaart. De eerste Kleine Karekieten zijn nu ook -later dan  gewoonlijk- aangekomen.


Doelsoorten vroege lente: Waterral (tot ca. half april), Grote Gele Kwikstaart, Groene Specht (nu met nestholte op het terrein), Blauwe Reiger, Putter, Boomklever, Boomkruiper, Tjiftjaf, Zwartkop, Blauwborst, Kleine Bonte Specht, Fitis, Holenduif, Zanglijster, Roodborsttapuit, Spreeuw, Kleine Karekiet, Cetti's Zanger enz...


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Quasi volzet tot half juli, daarna heel wat meer mogelijkheden in de toptijd augustus-september.

Hut 2


Wat een droogte plotseling! Het reeds in maart uitgedroogde bospad, werd in de loop van april helemaal stoffig en begon hier en daar zelfs te stuiven. Ongekend zo vroeg in het jaar! Indien dit zich doorzet (en daar lijkt het alvast in de maand mei al op), gaan we nog bijzondere dagen noteren in alle in het bos gelegen locaties! Vooralsnog leverde de droogte nog geen spectaculaire soortenrijkdom op bij H2. Kwaliteit was er wel degelijk: Goudvink, Zwarte Specht, Havik, Buizerd, Bonte Vliegenvanger, Boompieper, Fitis, Reebok,  Goudhaan, Keep, Zwarte Mees,  Appelvink,  Sijs, enz...werden allemaal genoteerd en mooi gefotografeerd in de loop van april.


Doelsoorten lente en zomer: Havik, Zwarte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Zanglijster, Appelvink, Goudvink, Sijs, Gaai, Tjiftjaf, Fitis, Grote Lijster, Zwartkop, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Gekraagde Roodstaart, Kruisbek, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog enkele dagen in juni, maar snel teruglopend. Meer keuze in de toptijd juli-september.

Hut 3


In de vorige update kondigde ik al aan dat de toptijd voor H3 eraan zit te komen. In april bleek dat uit te komen en naar het einde toe werden zelfs vaak dagen met ruim meer dan 20 soorten genoteerd, begin mei oplopend tot een voorlopig maximum van 27 soorten. Daarbij hele mooie diversiteit met o.a. waarnemingen (en mooie beelden!) van Roodborsttapuit, Gekraagde Roodstaart, Grote Gele en Witte Kwikstaart, Sperwer, Zwarte Roodstaart, Putter, Appelvink, Sijs, Groenling, Grote Lijster en Zanglijster, Bonte Vliegenvanger, Wilde Eend, Blauwe Reiger, Boompieper, Graspieper, Fitis, Ringmus, Tjiftjaf, Boomkruiper, Boomklever e.v.a. Uiteraard speelt ook hier de droogte een grote rol: de omgeving van H3 is kurkdroog en steeds meer vogels vertrouwen op de aanwezigheid van het water. Een lekkage in die poel was dan ook even erg vervelend, maar een tijdelijke oplossing bied voorlopig soelaas. Het topseizoen bij deze hut kan nu maandenlang aanhouden en nu wordt het o.a. spannend afwachten of we opnieuw een topjaar krijgen voor Wespendief... Verder verwacht ik nog aankomst van Grauwe Vliegenvanger en mogelijk ook nog Zomertortel.

Doelsoorten lente en zomer: Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Wespendief (na 15/06), Grote Gele Kwikstaart, Appelvink, Sijs, Gaai, Groenling, Putter, Ringmus, Staartmees, Tjiftjaf, Boomklever, Roodborsttapuit, Zwarte Roodstaart, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Boomleeuwerik, Boomkruiper, Groene Specht, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Graspieper, Blauwe Reiger, Ree, Haas, Konijn e.v.a.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog enkele dagen in juni, maar snel teruglopend. Meer keuze in de toptijd juli-september. 

Hut 6


Na de vliegende start in maart, stonden de verwachtingen voor de steltlopertrek in april hooggespannen. Een beetje te hoog, zo bleek, want terwijl het kurkdroge weer tal van soorten naar de in het bos gelegen hutten lokte, viel de intensiteit van de steltlopertrek toch wat tegen. De verklaring is niet zo ver te zoeken: na de eerste dagen van april, draaide de wind naar het oosten en bleef de rest van de maand uit die hoek waaien. Ervaren vogelkijkers weten wat dat betekent: doortrekkende steltjes 'kleven' dan als het ware aan de kust en de plas-dras gebieden in het binnenland moeten het met veel lagere aantallen stellen. In die zin wa shet natte, onstuimige voorjaar van 2021 voor die soortengroep beter geschikt. Maar goed, dat betekent niet dat er niets te zien was uiteraard. Straffe soorten waren er genoeg, ook nu weer! Zo werden opnieuw Regenwulpen waargenomen, passeerden geregeld soorten als Witgat, Kleine Plevier en Groenpootruiter en verzorgden de lokale Scholeksters en Kieviten weer de show. Ook erg de moeite waren soorten als Kneu, Putter en -naar het einde van april toe- de lokale Steenuil die zich geregeld even mooi liet zien! Ook op het einde van de maand werden voor deze locatie typische soorten als Paapje, Tapuit en Zwarte Roodstaart gefotografeerd. Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Zwartkopmeeuw, Graspieper, Blauwe Reiger, enz... waren nog enkele van de andere gefotografeerde soorten in april. Kortom, hoewel de wind uit de verkeerde hoek waaide, viel er zoals elk jaar weer genoeg te fotograferen in april. Hut 6 verrast altijd meerdere keren per voorjaar en ik ben dan ook erg benieuwd wat de uitschieters in mei nog zullen zijn. 


Doelsoorten lente (t/m ca. 15/05): Tureluur, Scholekster, Kleine Plevier, Kievit, Blauwe Reiger, Bergeend, Rietgors, Blauwborst, Watersnip, Tapuit, Paapje, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit, Gele Kwikstaart, Beflijster, Grote Gele Kwikstaart, Koekoek, Kleine Karekiet, Rietzanger, Grauwe Gans, Mandarijneend e.v.a.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog enkele dagen in juli, maar snel teruglopend, wat meer keuze vanaf augustus/september

Hut 7


Van alle zuiver in het bos gelegen fotohutten pakte H7 in april het meest soortenrijk uit in april. Dat is overigens geen garantie voor het verdere verloop van lente en zomer want de voorbije jaren hebben al geleerd dat die soortenrijkdom plots kan omslaan van de ene naar de andere fotohut. Maar goed, de huidige kurkdroge situatie zo vroeg in het seizoen is erg uitzonderlijk. Indien die doorzet tot na het uitvliegen van de jongen, krijgen we mogelijk een ongeziene drukte bij de poeltjes in juli-september! In april werden de laatste Kepen waargenomen op terugtrek naar het noorden. Daarmee zijn alle wintergasten weer de deur uit. Tegelijkertijd kwamen nieuwe soorten als Fitis, Zwartkop, Bonte Vliegenvanger en zelfs 1x een Fluiter aan op de locatie. Appel- en Goudvink waren opvallend aanwezig net als een aantal immer fotogenieke Eekhoorns. Sperwers waren opvallend afwezig, maar Havik en Buizerd lieten zich wel al af en toe zien. Naarmate de droogte vordert en de roofvogels jongen in het nest krijgen, zal ook bij H7 het aantal bezoekjes toenemen en zelfs Wespendief is dan mogelijk na 15/05. Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwartkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Grote Lijster, Zanglijster, Rosse Woelmuis enz...allen werden ook in april weer mooi gefotografeerd. Met grote voorsprong dé knaller van de maand was een magnifieke Oehoe die zich zomaar op klaarlichte dag liet fotograferen net bij het buiten gaan van mijn perceel. Houd dus je spullen ook bij het buiten wandelen steeds paraat!


Doelsoorten lente en zomer: Havik, Zwarte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Grote Lijster, Zanglijster, Sijs, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Gekraagde Roodstaart, Boompieper, Appelvink, Goudvink, Kruisbek, Gaai, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree e.v.a.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog 1-2 dagen in juni, maar snel teruglopend. Meer keuze in de toptijd juli-september. 

Hut 8


In vergelijking met H2 en H7 was H8 in april gemiddeld minder soortenrijk, maar de hut deed wel weer wat je er van mag verwachten en leverde dagelijks roofvogels op. Zowel Buizerd (quasi dagelijks) als Havik (ca. 50%) werden weer erg mooi gefotografeerd. Vaste gasten waren verder Eekhoorns, Appelvinken en een heel aantal meer algemene bosvogelsoorten. Een Reebok liet zich een aantal keren magnifiek fotograferen en Zwarte Specht passeerde 2-3 maal. Dat is nog niet zo veel, maar past wel in het patroon van de broedperiode. Een nog nieuwe soort voor de hut was - verrassend genoeg - een Zwarte Kraai en niet de langverwachte Raaf die hier al erg vaak overvliegend werd gehoord. In het begin van de maand arriveerde een prachtig mannetje Bonte Vliegenvanger die helaas al snel ten prooi viel aan de lokale Sperwer! Eind april kwamen voor het eerst twee jonge Vosjes kijken, maar ze lieten zich nog niet fotograferen. Dat zal wel veranderen in de loop van mei wanneer ze wat meer durven. De doorzettende droogte gaat ook bij H8 nog erg mooie dagen opleveren! 


Doelsoorten lente en zomer: Havik, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Tjiftjaf, Fitis, Zanglijster, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Zwartkop, Sijs, Kruisbek, Appelvink, Putter, Gaai, Boompieper, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Vos, Ree e.v.a.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog enkele data in juli, maar erg snel teruglopend. Meer keuze in de toptijd augustus-september. 

Hut 9 (enkel workshops)


Uiteraard zorgde de aanhoudende droogte ook bij Hut 9 voor een snelle toename van de soortenrijkdom. Pal naast de hut besloot in de loop van april een paartje Bonte Vliegenvangers een nest te gaan maken en dat leverde dagelijks deze prachtige soort op. Boompieper, Fitis, Appelvink, Grauwe Vliegenvanger (op 01/05), Zwartkop, Goudhaan, Vuurgoudhaan, vele Eekhoorns, Boomklever, Ree, Sperwer enz....waren maar enkele van de gefotografeerde soorten de voorbije maand. De nadruk tijdens zo'n workshop ligt echter niet zozeer op de soortenrijkdom, maar veeleer op camera-instellingen, soortkenmerken voor een fotohut en nabewerkings-tips.


Doelsoorten lente en zomer: Middelste Bonte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Bonte Vliegenvanger, Zanglijster, Sijs, Tjiftjaf, Fitis, Boompieper, Zwartkop, Appelvink, Gaai, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree e.v.a.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Volzet tot eind augustus, nog enkele mogelijkheden in september/oktober.

Franse fotohutten


Hoewel ook in 2021 het corona-verhaal het reizen nog heeft bemoeilijkt, vinden toch steeds meer fotografen hun weg naar de mooie Aude-regio. De beelden die binnen komen, zijn schitterend! Net als in Kalmthout is de ene dag al beter dan de andere en ook in Frankrijk zijn de soorten soms onvoorspelbaar, maar iedereen keert huiswaarts met minstens de nodige schitterende beelden en/of soorten op de geheugenkaarten. Hieronder vind je een selectie van 2021, aangevuld met de eerste resultaten van 2022.

 


Wie stilaan zijn lente- en of zomervakantie wil gaan inplannen, doet er goed aan nu reeds zijn/haar gewenste data + het aantal personen aan me door te mailen.